วิสัยทัศ/พันธกิจ สมุดเยี่ยม
username:   password:   
พื้นที่รับผิดชอบ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง คือจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต รวมพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 19,669.75 ตารางกิโลเมตรมีแนวชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นระยะทาง225 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ี่ เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร จังหวัดพังงา
เป็นระยะทาง 239 กิโลเมตร จังหวัดภูเก็ต 48.7 กิโลเมตร
ดย ศปก.ตชด.42"ค่ายศรีนครินทรา" อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
E-mail : nakarin_42@yahoo.co.th โทรศัพท์ 075 - 424027 - 8