username:   password:   

.


พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแ้ก้ว
ผกก.ตชด.๔๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กก.ตชด.๔๒

เรียนรู้ภาษาอาเซียนวันละคำ


บทบาทของ ตชด.ต่อการรวมตัวเป็นสมาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ.๒๕๕๘
Asean Community


ข่าวประกวดราคา

...ออกประกาศขายทอดตลาดอาคารกองร้อยโรงนอนหลังที่ ๒ อาคารหมายเลข ๔๒/๕๐

 


ดย ศปก.ตชด.42"ค่ายศรีนครินทรา" อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐
E-mail : nakarin_๔๒ @yahoo.co.th โทรศัพท์ ๐๗๕ - ๔๒๔๐๒๗ - ๘
ติดต่อฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.๔๒ โทร ๐๗๕-๔๑๑๒๒๒ ต่อ ๒๑๒